Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího MgA. Evy Gargašové, IČ: 03336212, se sídlem Ostrava – Poruba, Miroslava Bajera 6038/5, PSČ 70800 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží.

Adresa pro doručování reklamací: Petr Moravec, Hrabyně 52, 74763 Hrabyně

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami (dále jen „OP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace,

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve OP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve OP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

II. Záruka za jakost

2.1. Záruka na jakost zboží je 24 měsíců.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (fakturu) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

2.2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

III. Záruční podmínky

3.1. Kontrola zboží při převzetí:

 • Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů,
 • Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu),
 • Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail info@nohatka.cz.

3.2. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

3.2.1. v případě vady odstranitelné:

 1. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
 2. právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,
 3. v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech 1. a 2. má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

3.2.2. v případě vady neodstranitelné:

 1. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad, která zmemožňuje věc řádně užívat,
 2. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci,
 3. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

3.2.3. Reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího:

 1. emailem info@nohatka.cz,
 2. telefonicky +420 704 11 60,
 3. na adrese sídla prodávajícího nebo na jiné adrese Hrabyně 52, 74763 Hrabyně.

Pro popis vady můžete využít reklamační formulář ZDE, případně jakoukoliv formu popisu vady (fotky, videa, slovní popis, atd.). Pro co nejrychlejší vyřízení k Vaší spokojenosti doporučujeme nejdříve informovat nás emailem nebo telefonicky, kde Vám sdělíme, jak dále postupovat.

  3.3. Reklamace se nevztahují na případy:

  • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího,
  • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží,
  • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty,
  • vady způsobené vlivem živelních katastrof.

  IV. Vyřízení reklamace

  1. Kupující – spotřebitel

  Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

  Reklamaci včetně odstranění vady kupující vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  2. Kupující – podnikatel

  Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

  V. Společná ustanovení

  Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

  Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

  Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

  Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

  Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

  Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

  VI. Závěrečná ustanovení

  Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

  Tento Reklamační řád je platný od 26.6.2023.

  0
   0
   Košík
   Váš košík je prázdnýVrátit se do obchodu